نمونه كارهای طراحی شده توسط دلتا

 • سایت اداره بازرگانی پاكدشت
  سایت اداره بازرگانی پاكدشت
  وبسایت: www.pcommerce.ir
  فناوریهای بكار رفته : PHP, Ajax, mysql, jquery
 • سایت تبلیغاتی وارنا
  سایت تبلیغاتی وارنا
  وبسایت: www.stvco.ir
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery

 • سایت تبلیغاتی شهرکهای صنعتی
  سایت تبلیغاتی شهرکهای صنعتی
  وبسایت: www.tehiec.ir
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery
 • سایت مدرسه جوادالائمه (ع)
  سایت مدرسه جوادالائمه (ع)
  وبسایت: www.javadolaeme15.ir
  فناوریهای بكار رفته : PHP, Ajax, mysql, jquery
 • سایت مدرسه صدیقه کبری (ع)
  سایت مدرسه صدیقه کبری (ع)
  وبسایت: www.sedighehkobra.ir
  فناوریهای بكار رفته : PHP, Ajax, mysql, jquery
 • سایت مدرسه امام صادق (ع)
  سایت مدرسه امام صادق (ع)
  وبسایت: www.imamsadiq15.sch.ir
  فناوریهای بكار رفته : PHP, Ajax, mysql, jquery
4 3 2 1